Realizacja strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby i prowadzone działania cz.I ochrona środowiskaKomisja Europejska: Przyjęta pięć lat temu strategia tematyczna dotycząca gleby pozostaje ciągle aktualna. Najnowsze raporty pokazują, że stan gleb europejskich stale się pogarsza. Europa cały czas traci swoje grunty – około 1 tys. km2 rocznie na rzecz rozwoju miast i infrastruktury, 1 mln km2 jest dotkniętych erozją, zaś kolejne 20% nie spełnia wymaganych norm związanych z takimi wskaźnikami jak różnorodność czy zasolenie. Istnieje również ogromny problem z dostępnością do wody o dobrej jakości. Według ostatnich szacunków na terenie około 3 mln jej potencjalnych ujęć jest skażonych, z czego w przypadku 250 tys. miejsc jest to skażenie, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Omawiana strategia wskazuje, że taki stan rzeczy generuje straty liczone w miliardach euro, stanowiące obciążenie budżetów unijnych społeczeństw. Aby zatrzymać te niekorzystne tendencje Komisja zaproponowała kilka działań naprawczych. W reformie Wspólnej Polityki Rolnej – zaproponowano pewien standard dotyczący ochrony środowiska dotyczącej aspektów organicznych tak, aby go powiązać z aspektami zmiany klimatu oraz efektywnym zarządzaniem gospodarką glebową. Dyrektywa o emisjach przemysłowych wprowadza przepisy w zakresie lokalizacji nowych instalacji, które nie mogą zanieczyszczać gleby, zaś emitent musi płacić za swoje zanieczyszczenia. Z drugiej strony zaś Fundusz Spójności wykorzystywany jest na rewitalizację oraz rekultywację obszarów zniszczonych. Obecne tendencje w dziedzinie ochrony gleby są niekorzystne. Zwiększająca się konsumpcja prowadzi do większego popytu na biomasę i energię, do której produkcji wykorzystywane są nowe grunty. W podejściu geopolitycznym daje się także zauważyć stale zwiększająca się presja, w dziedzinie konkurencji między poszczególnymi państwami dotyczącej pozyskiwania nowych zasobów wodnych, glebowych i surowcowych.