Realizacja strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby i prowadzone działania cz.II ochrona środowiskaK.H.Florenz: Pomimo faktu, że istnieje wiele unijnych przepisów m.in. dyrektywa o ochronie roślin, regulacje dotyczące gleb, to Komisja w ogóle nie kontroluje implementacji stanowionego prawa w państwach członkowskich. Choć mówi się o konieczności wprowadzenia w dziedzinie ochrony gleb dyrektywy ramowej to nic nie da, w momencie, gdy aparat unijny nie potrafi wykorzystać i egzekwować przepisów, które już istnieją.

J.Haug : Dyskusja na ochroną gleby toczy się od roku 2007. Należy ją przyśpieszyć i dlatego Parlament, który jest w tym wypadku legislatorem musi wypracować jednolite stanowisko w porozumieniu z Komisją i Radą dotyczące tych zagadnień związanych z ochroną środowiska.

V.Prodi : Ponieważ gleby odgrywają znaczącą role w kontekście emisji gazów cieplarnianych (np. średnia zawartość dwutlenku węgla w gruntach jest średnio dwa razy wyższa, niż w atmosferze) należy to uwzględnić przy planowaniu względnej równowagi, która ma być dostępna w danym ekosystemie. Należy skłonić państwa członkowskie, żeby wykazały się chociaż minimalną dyscypliną i rozpoczęły działania na rzecz ochrony gleby. Obecny system prawodawczy jest tak skonstruowany, że wszelka inicjatywa leży po stronie krajów Wspólnoty, zaś Komisja szanując ich autonomię w tym zakresie powinna apelować o stałe zwiększanie wysiłków w realizacji działań ochronnych. Być może nadchodzi taki czas, że prawo to należy znowelizować i w ramach dobra wspólnego odebrać państwom członkowskim część prerogatyw w dziedzinie gospodarki glebami.