Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez większą wiedzę i lepszą zdolność reakcji cz.I ochrona środowiskaSprawozdawca O. Rossi: Wymogi unijne nie mogą być zbyt zawiłe, ponieważ może to doprowadzić do ucieczki przedsiębiorców z terenu UE. Konieczny jest lepszy dialog pomiędzy zainteresowanymi stronami. W innym przypadku wdrażanie norm środowiskowych będzie jeszcze trudniejsze a wszystkie państwa członkowskie powinny ich przestrzegać na tym samym poziomie. Głównymi celami prezentowanymi w raporcie są: uproszczenie i ograniczenie kosztów administracyjnych, stosowanie przepisów z poszanowaniem zasady pomocniczości, większa przejrzystość w przypadku procedur administracyjnych oraz gwarancja lepszego dostępu do sprawiedliwości środowiskowej dla obywateli. Problemy często wynikają z niepewności prawnej. 23,5% wszystkich przepisów unijnych dotyczy uregulowań środowiskowych. Wiele przypadków łamania tych zasad nie jest zgłaszane odpowiednim służbom. Potrzeba lepszych technik działania korekcyjnego oraz prewencyjnego w kluczowych sektorach. Trzeba wdrażać sprawdzone praktyki
w UE, oraz zintensyfikować działania pilotażowe pomiędzy zainteresowanymi stronami na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej. Komisja nie sporządziła w tym kontekście obszernej analizy wpływów.

Środowisko – to, co nas otacza

Środowisko – to, co nas otacza

Istnieje potrzeba ocenić instrumenty globalne oraz zobaczyć jaki mają one wpływ na koszty administracyjne i jakie są skutki nieprzestrzegania przepisów środowiskowych. Przepisy prawne powinny być konstruowane w ten sposób, aby mogły one być logicznie wdrażane w życie. Trzeba poprawić współpracę między sądownictwem państw członkowskich. Obciążenia środowiskowe nie powinny blokować inwestycji w sektorze środowiskowym. Przedsiębiorcom powinny być zagwarantowane pewne korzyści. Trzeba zbadać wpływ uregulowań środowiskowych na konkurencyjność oraz przedsiębiorców.

K. H. Florenz: Konkurencyjność w Europie jest zagrożona. Głównym problemem jest brak implementacji na poziomie krajowym. Działania Komisji w zakresie likwidowania tego problemu są bardzo ograniczone. To sprawozdanie powinno zostać przeformułowane i potrzeba na to więcej czasu.

J. Leinen: Sprawozdanie jest nie na temat. Ponieważ komunikat Komisji odnosił się do korzyści, natomiast sprawozdanie mówi o gorszym wykorzystaniu potencjału. Nie jest ono skonstruowanie właściwie. Polityka ochrony środowiska doprowadziła do innowacji. Poziom lokalny i regionalny jest ważny. Występują pewne braki odnośnie tego jak realizować ustawodawstwo europejskie. Ważne, aby regiony i gminy współpracowały ze sobą w zakresie implementacji prawa europejskiego. Sprawozdanie to powinno być sformułowanie inaczej.