Wdrażanie przepisów o ochronie środowiska ochrona środowiskaWymiana poglądów z Komisją.

Dlaczego państwa członkowskie miały problemy w zakresie wdrażania prawa europejskiego w dziedzinie środowiska?

Jest kilka kryteriów:

- prawo środowiskowe opiera się o dyrektywy;

- prawo środowiskowe jest zdecentralizowane;

-pozytywne zobowiązania, które są potrzebne by móc wprowadzić konkretne zalecenia;

- prawo środowiskowe to tworzenie nowych zobowiązań;

Istnieje współpraca z państwami członkowskimi.

Wdrożenie europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Wystąpienie Pii Bucelli (dyrektor Dyr. A – DG ENV) poświęcone ostatnim zmianom dotyczącym głównych spraw o naruszenie przepisów oraz 27. sprawozdania dotyczącego stosowania prawa UE.

We Włoszech i w Grecji łamane są przepisy dotyczące wyrzucania odpadów oraz wysypisk. Przez ostatnie 5-6 lat nie zrobiono nic w tym kierunku, aby poprawić sytuację. Na Malcie łamane są przepisy dotyczące polowania na ptaki, które są eliminowane niezgodnie z proporcjonalnością populacji. W Luksemburgu istnieje problem z gospodarką ściekowa.

Środowisko, które nas otacza - to co trzeba chronić

Środowisko, które nas otacza – to co trzeba chronić

Hiszpania i Portugalia nie wykonuje zapisów w sprawie dyrektywy SEWESO II1. W Szwecji i Słowenii dzięki wyrokowi ECJ, zapewnione zostało zintegrowanie środowiska przemysłowego. 1 dyrektywa SEWESO II – dyrektywa o przeciwdziałaniu poważnym awariom, realizowana w ramach unijnego programu PHAREKomisja nie może być jedynym organem egzekwującym przepisy dotyczące ochrony środowiska. Szczeble krajowe, regionalne, a także lokalne powinny przestrzegać je. Kompetencją państw członkowskich jest wprowadzenie tych przepisów. We wrześniu został przedstawiony 27 raport. Komisja nie będzie tworzyła nowych ustanowień w momencie, kiedy istnieją już krajowe uzgodnienia. Wspierane jest forum sędziów, na rzecz egzekwowania przepisów. Nawiązana została współpraca ze stowarzyszeniami. Program obejmuje szkolenia, warsztaty, by móc podwyższyć poziom wiedzy. Została zorganizowana także konferencja z udziałem hiszpańskich i portugalskich sędziów. Planowana jest kolejna konferencja m.in. we Włoszech. Będą tam obecni prokuratorzy z Włoch i Rumuni. Zagwarantowanie przepisów jest w priorytetach Komisji.